Aplinkosauga

Kuo galime padėti

Užtikrinsime, kad Jūsų įmonė atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus

KODĖL KREIPTINAS DĖMESYS Į APLINKOS APSAUGOS ADMINISTRAVIMĄ?
 • mažėjant gamtiniams resursams, didėjant aplinkos taršai, griežtėja reikalavimai aplinkos apsaugai;
 • taršos prevencija yra skatintina, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius poreikius;
 • didelis kiekis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų (viso jų daugiau nei 100) bei dažni jų papildymai ar pakeitimai reikalauja reguliarios ūkio subjekto poveikio aplinkai priežiūros, vertinimo bei valdymo;
 • vartotojų bei verslo savininkų reikalavimas mažinti ūkio subjektų vykdomos veiklos poveikį aplinkai;
 • visuomenės poreikis atvirai matyti, kaip ūkio subjektai atlieka ir kaip gerina savo veiksmus poveikio aplinkai mažinimui;
 • ekoreklama – teigiamas visuomenės požiūris į ūkio subjektą, naudojantį švarias, tausojančias aplinką technologijas / medžiagas, dirbantį pagal pažangiausias aplinkosaugos vadybos sistemas bei prioritetizuojantį ne tik pelną, bet ir aplinkosauginius aspektus. Teigiamas dėmesys – daugiau klientų – didesnės pajamos;
 • dėmesio nebuvimo šiai sričiai pasekmė gali atsiliepti įmonės finansams – dėl patiriamos neigiamos ūkio subjektų veiklos žalos dydis aplinkai vertine išraiška dažniausiai būna keleriopai didesnis nei galimos investicijos į aplinkos apsaugą;
KODĖL LABIAU VERTA PIRKTI ŠIĄ PASLAUGĄ IŠ IŠORĖS, NEI STEIGTI APLINKOSAUGOS SPECIALISTO ETATĄ SAVO ĮMONĖJE?
 • specialisto kompetencijos užauginimo sąnaudos tiek laikine, tiek vertine išraiška;
 • darbuotojų kaita ir su tuo susijusios sąnaudos – naujo darbuotojo paieška, laikinas atitrūkimas nuo savo tiesioginės veiklos ir dėmesio skyrimas kandidatams, teisingos kompetencijos pasirinkimo rizika, naujo darbuotojo įsiliejimo ir susipažinimo su struktūra laiko sąnaudos ir pan.;
 • aplinkosaugos specialisto darbo vietos kaina įmonėje didesnė nei perkant šią paslaugą iš išorės;
 • dažnai aplinkosaugos priežiūros funkcija primetama įmonės darbuotojui, neturinčiam reikiamos šios srities kompetencijos;
 • sunkiau prognozuoti biudžetą dėl aplinkosaugos specialisto darbo vietos kintamųjų kaštų – komandiruotės, seminarai ir kursai, reikalingi specialisto kompetencijos palaikymui bei auginimui.
 • perkant šią paslaugą iš išorės, įmonė gali būti rami dėl aplinkosaugos inspekcijų patikrinimų,išorės auditų, nes visą atsakomybę už savo veiklą (finansinę taip pat!) prisiimame mes!

ATLIEKAMOS PASLAUGOS

 • Rengiame paraiškas TIPK ir Taršos leidimams gauti;
 • atliekame TIPK bei Taršos leidimų koregavimą/atnaujinimą.
 • parengiame atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos tvarkas bei įsakymų dėl atsakingų asmenų skyrimo projektus įmonėms;
 • pildome atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos žurnalus;
 • atliekame atliekų rūšiavimo bei pridavimo jas surenkančioms įmonėms kontrolę;
 • parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo ataskaitas;
 • identifikuojame šalutinius gamybos produktus ir rengiame jų apskaitą;
 • registruojame įmones Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre;
 • padedame gauti atliekų tvarkytojų licencijas.
 • sudarome pakuočių ir gaminių sąrašą bei parengiame pakuočių ir gaminių apskaitos tvarkas bei įsakymų dėl atsakingų asmenų skyrimo projektus įmonėms;
 • parengiame pakuočių, gaminių apskaitą;
 • organizuojame dokumentinį pakuočių, gaminių atliekų tvarkymą;
 • apskaičiuojame bei užpildome mokesčio už pakuotes, apmokestinamus gaminius deklaracijas;
 • registruojame pakuočių bei gaminių importuotojus ir gamintojus Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • koreguojame Gamintojų ir importuotojų savade pateiktus duomenis, pasikeitus informacijai apie gaminius ar pakuotes;
 • individualiai organizuojant gaminių atliekų tvarkymą, parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas;
 • dalyvaujant licencijuotos organizacijos veikloje, teikiame informaciją organizacijai, reikalingą parengti Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas;
 • rūpinamės pakuočių atitikties deklaracijų gavimu ar rengimu, jei įmonė yra pakuočių gamintoja.
 • rengiame cheminių medžiagų/mišinių apskaitą;
 • parengiame ir pateikiame metines cheminių medžiagų/mišinių ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai;
 • teikiame informaciją apie cheminių medžiagų/mišinių saugojimą, ženklinimą, prievolę turėti bei susipažinti su Saugos duomenų lapais;
 • konsultuojame ir prižiūrime dėl REACH bei CLP reglamentų reikalavimų vykdymo;
 • teikiame ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.
 • teikiame informaciją apie vandenviečių priežiūros reikalavimus;
 • sudarome geriamojo vandens programinės priežiūros planą pagal Maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus;
 • rūpinamės geriamojo vandens tyrimų atlikimu;
 • parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms metinę geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą;
 • parengiame ir pateikiame metinę ataskaitą Geologijos tarnybai apie išgaunamus gamtos išteklius;
 • apskaičiuojame ir užpildome mokesčių už valstybinius gamtos išteklius deklaraciją;
 • rengiame kitus dokumentus, susijusius su gamtos išteklių eksploatavimu.
 • organizuojame aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos atlikimą;
 • rūpinamės oro taršos šaltinių laboratorinės kontrolės vykdymu (laboratorijų paieška, mėginių pristatymas į laboratorijas);
 • parengiame Aplinkos oro apsaugos metines ataskaitas;
 • apskaičiuojame mokesčius už taršą (į orą) iš stacionarių taršos šaltinių, užpildome mokesčių deklaraciją;
 • teikiame fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų bei įrangos ataskaitas;
 • parengiame tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos formas;
 • teikiame informaciją registracijai Tirpiklius naudojančių įmonių registre.
 • rengiame teršalų ir nuotekų apskaitą;
 • parengiame Nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitas;
 • informuojame apie tinkamą nuotekų valymo įrenginių eksploataciją, pildome eksploatacijos žurnalus;
 • apskaičiuojame bei užpildome mokesčių už taršą (į vandenį) iš stacionarių taršos šaltinių deklaraciją.
 • parengiame ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą (išskyrus požeminio vandens dalį);
 • prižiūrime aplinkos monitoringo vykdymą (laboratorijų paieška, mėginių pristatymas į laboratorijas);
 • parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms metines bei ketvirtines aplinkos monitoringo ataskaitas (išskyrus kas 5 metus teikiamą požeminio vandens monitoringo ataskaitą);
 • organizuojame ir pasirūpiname požeminio vandens monitoringo programos sudarymu bei ataskaitų teikimu atitinkamoms institucijoms.
 • dirbame su oro uostų triukšmo kontrolės sistemomis;
 • teikiame metines triukšmo rodiklių ataskaitas atitinkamoms institucijoms;
 • bendradarbiaujame prižiūrint triukšmo kontrolės sistemų technines bei programines įrangas;
 • bendradarbiaujame braižant triukšmo kontūrų žemėlapius.
 • pildome mokesčių už taršą iš stacionarių bei mobilių taršos šaltinių deklaracijas;
 • pildome mokesčių už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas;
 • pildome mokesčių už taršą pakuotės atliekomis deklaracijas;
 • pildome mokesčių už taršą apmokestinamų gaminių atliekomis deklaracijas;
 • teikiame statistines ataskaitas Statistikos departamentui (įmonės išlaidų aplinkos apsaugai.
kuo galime padeti

Būkite ramūs dėl aplinkosaugos inspekcijos patikrinimų.

Susisiekite ir visą atsakomybė perleiskit mums.
Scroll to Top