Naujam įmonės vadovui

Mokymai ir dokumentacija

Naujos įmonės darbo pradžia - mokymai ir dokumentacija

Naujos įmonės įkūrimas neapsiriboja vien pavadinimu ir jo įregistravimu. Kiekvienas naujas vadovas turi žinoti, jog po to seka daugybė veiksmų, būtinų sklandžiam įmonės gyvavimui.

Būtina pasirūpinti visais reikalingais darbų saugos dokumentais, priklausomai nuo veiklos srities ir dirbančiųjų joje skaičiaus, darbdavys ir darbuotojai turi būti apmokyti bei instruktuoti, kaip užtikrinti savo ir kitų saugumą darbo vietoje.

Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus.

Įmonė, samdanti bent vieną darbuotoją, LR įstatymų numatyta tvarka privalo turėti darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentus, kurių skaičius, priklausomai nuo veiklos srities, gali siekti nuo keleto iki keliolikos. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, UAB ,,Sabelija” specialistai darbdaviams rengia tinkamus ir pagal kliento poreikį pritaikytus dokumentus, padedančius užtikrinti tinkamą darbų saugos ir sveikatos klausimų organizavimą. Reikalingų dokumentų sąrašą galite rasti ČIA.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka prieš darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas. Taip pat pabrėžtina, kad įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, kuris darbdaviui atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad tokiame įmonės padalinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinamos tokia pat tvarka kaip darbdaviui atstovaujančio asmens.

Kaip pastato statybos pradedamos nuo pamato, taip įmonėje viskas prasideda nuo vadovo.

Taigi, visų pirma, kiekvienas darbdavys turi būti apmokytas ir turėti „Darbdavio, jam atstovaujančio asmens prieš pradedant vykdyti veiklą ar teikti paslaugas“ darbų saugos pažymėjimą arba „Darbdavio, jam atstovaujančio asmens, vykdančio darbų saugos ir sveikatos funkcijas“ – pastarasis pažymėjimas įmonėje, leidžia asmeniui vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

Priklausomai nuo įmonės dydžio ir ekonominės veiklos srities, joje turi būti asmuo/asmenys turintis (-ys), „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ pažymėjimą. Darbų saugos pažymėjimai yra atnaujinamas kas penkerius metus. Per šį laikotarpį būtina tobulinti kompetenciją kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose DSS klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, švietimo teikėjai ir sukaupti ne mažiau kaip 50 kvalifikacinių valandų.

Gaisrinė sauga ir pirmoji pagalba

Ne mažiau svarbi darbo saugos sritis – gaisrinė sauga (GS). Taigi, ne veltui į privalomųjų sąrašą įtraukiami „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos“mokymai. Svarbu pabrėžti, jog GS klausimais kas trejus metus privalo būti apmokomi ir įmonės darbuotojai. Na, ir žinoma, pirmosios pagalbos mokymai. Juk niekada nežinome, kada gali prireikti suteikti kažkam būtinąją pirmąją pagalbą. Padalinio vadovas, o kai jo nėra – darbdavio įgaliotas asmuo ar darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą darbuotojams ir, jeigu reikia, iškviesti greitąją medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų darbe, ūmių susirgimų darbe atvejais.

Visi aukščiau minėti mokymai yra būtini kiekvienai, turinčiai bent vieną samdomą darbuotoją, įmonei. Kaip ir kalbėta, priklausomai nuo kompanijos ekonominės veiklos rūšies ir darbuotojų skaičiaus, mokymų sąrašas gali plėstis. Pvz., jei įmonėje dirba 50 ar daugiau darbuotojų, joje turi būti steigiamas komitetas, tas atsiranda būtinybė komiteto narių mokymams, ir pan.

Jei įmonė užsiima pavojinga veikla, mokymų sąrašas išsiplečia dar labiau. Atsiranda būtinybė tokiems mokymams, kaip darbo su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, medžiagomis, turinčiomis asbesto, krovinių kėlimas rankomis ir daugelio kitų. Visą, pavojinga veikla užsiimančioms įmonėms reikalingų mokymų sąrašą, galite rasti ČIA.

Specializuoti mokymai vykdomi ir asmenims, dirbantiems su potencialiai pavojingais įrenginiais. Tai: įrenginių priežiūros meistro, darbų vadovo, darbo su kėlimo įrenginiais ir jų įranga bei kiti. Daugiau informacijos ČIA.

Kiekvieno įmonės vadovo pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais bei organizuoti profesinės rizikos vertinimą, kuris padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią įmonės būklę bei gerinti darbo sąlygas. Septyni žingsniai, kurie padės Jūsų įmonei:

  1. Įmonės vadovas įvertina profesinę riziką siekdamas gerinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų riziką.
  2. Padės išvengti problemų su darbuotoju.
  3. Sužinos kaip gerinti darbo sąlygas.
  4. VDI ir kitos inspekcijos nenustatys pažeidimų
  5. Mažins išlaidas asmeninėms ir kolektyvinėms apsaugos priemonėms.
  6. Nebebus kenksmingų darbo sąlygų.
  7. Sveikas – laimingas darbuotojas – geresnis darbo našumas.

Daugiau nei du dešimtmečius veiklą darbų saugos srityje vykdanti konsultacinė kompanija „Sabelija“, sukaupusi metų metus tobulintą paslaugų pasiūlą, profesionalių dėstytojų bei DSS specialistų komandą kviečia patikėti savo ir darbuotojų mokymus bei visos įmonės dokumentacijos tvarkymą profesionalams.

Scroll to Top