Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

Aplinkosauga

KODĖL KREIPTINAS DĖMESYS Į APLINKOS APSAUGOS ADMINISTRAVIMĄ?

·         mažėjant gamtiniams resursams, didėjant aplinkos taršai, griežtėja reikalavimai aplinkos apsaugai;
·         taršos prevencija yra skatintina, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius poreikius;
·         didelis kiekis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų (viso jų daugiau nei 100) bei dažni jų papildymai ar pakeitimai reikalauja reguliarios ūkio subjekto poveikio aplinkai priežiūros, vertinimo bei valdymo;
·         vartotojų bei verslo savininkų reikalavimas mažinti ūkio subjektų vykdomos veiklos poveikį aplinkai;
·         visuomenės poreikis atvirai matyti, kaip ūkio subjektai atlieka ir kaip gerina savo veiksmus poveikio aplinkai mažinimui;
·         ekoreklama – teigiamas visuomenės požiūris į ūkio subjektą, naudojantį švarias, tausojančias aplinką technologijas / medžiagas, dirbantį pagal pažangiausias aplinkosaugos vadybos sistemas bei prioritetizuojantį ne tik pelną, bet ir aplinkosauginius aspektus. Teigiamas dėmesys – daugiau klientų – didesnės pajamos;
·        dėmesio nebuvimo šiai sričiai pasekmė gali atsiliepti įmonės finansams – dėl patiriamos neigiamos ūkio subjektų veiklos žalos dydis aplinkai vertine išraiška dažniausiai būna keleriopai didesnis nei galimos investicijos į aplinkos apsaugą;

KODĖL LABIAU VERTA PIRKTI ŠIĄ PASLAUGĄ IŠ IŠORĖS, NEI STEIGTI APLINKOSAUGOS SPECIALISTO ETATĄ SAVO ĮMONĖJE?

·         specialisto kompetencijos užauginimo sąnaudos tiek laikine, tiek vertine išraiška;
·         darbuotojų kaita ir su tuo susijusios sąnaudos – naujo darbuotojo paieška, laikinas atitrūkimas nuo savo tiesioginės veiklos ir dėmesio skyrimas kandidatams, teisingos kompetencijos pasirinkimo rizika, naujo darbuotojo įsiliejimo ir susipažinimo su struktūra laiko sąnaudos ir pan.;
·         aplinkosaugos specialisto darbo vietos kaina įmonėje didesnė nei perkant šią paslaugą iš išorės;
·         dažnai aplinkosaugos priežiūros funkcija primetama įmonės darbuotojui, neturinčiam reikiamos šios srities kompetencijos;
·         sunkiau prognozuoti biudžetą dėl aplinkosaugos specialisto darbo vietos kintamųjų kaštų – komandiruotės, seminarai ir kursai, reikalingi specialisto kompetencijos palaikymui bei auginimui.
·        perkant šią paslaugą iš išorės, įmonė gali būti rami dėl aplinkosaugos inspekcijų patikrinimų,išorės auditų, nes visą atsakomybę už savo veiklą (finansinę taip pat!) prisiimame mes!

Atliekamos paslaugos:

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir Taršos leidimai:

·        Rengiame paraiškas TIPK ir Taršos leidimams gauti;
·        atliekame TIPK bei Taršos leidimų koregavimą/atnaujinimą.

Atliekos:

·         parengiame atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos tvarkas bei įsakymų dėl atsakingų asmenų skyrimo projektus įmonėms;
·         pildome atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos žurnalus;
·         atliekame atliekų rūšiavimo bei pridavimo jas surenkančioms įmonėms kontrolę;
·         parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo ataskaitas;
·         identifikuojame šalutinius gamybos produktus ir rengiame jų apskaitą;
·         registruojame įmones Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre;
·         padedame gauti atliekų tvarkytojų licencijas.

Pakuotės, gaminiai (elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai, transporto priemonės, alyva, apmokestinami gaminiai):

·         sudarome pakuočių ir gaminių sąrašą bei parengiame pakuočių ir gaminių apskaitos tvarkas bei įsakymų dėl atsakingų asmenų skyrimo projektus įmonėms;
·         parengiame pakuočių, gaminių apskaitą;
·         organizuojame dokumentinį pakuočių, gaminių atliekų tvarkymą;
·         apskaičiuojame bei užpildome mokesčio už pakuotes, apmokestinamus gaminius deklaracijas;
·         registruojame pakuočių bei gaminių importuotojus ir gamintojus Gamintojų ir importuotojų sąvade;
·         koreguojame Gamintojų ir importuotojų savade pateiktus duomenis, pasikeitus informacijai apie gaminius ar pakuotes;
·         individualiai organizuojant gaminių atliekų tvarkymą, parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas;
·         dalyvaujant licencijuotos organizacijos veikloje, teikiame informaciją organizacijai, reikalingą parengti Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas;
·         rūpinamės pakuočių atitikties deklaracijų gavimu ar rengimu, jei įmonė yra pakuočių gamintoja.

Cheminės medžiagos ir mišiniai:

·         rengiame cheminių medžiagų/mišinių apskaitą;
·         parengiame ir pateikiame metines cheminių medžiagų/mišinių ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai;
·         teikiame informaciją apie cheminių medžiagų/mišinių saugojimą, ženklinimą, prievolę turėti bei susipažinti su Saugos duomenų lapais;
·         konsultuojame ir prižiūrime dėl REACH bei CLP reglamentų reikalavimų vykdymo;
·         teikiame ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

Gamtos ištekliai:

·         teikiame informaciją apie vandenviečių priežiūros reikalavimus;
·         sudarome geriamojo vandens programinės priežiūros planą pagal Maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus;
·         rūpinamės geriamojo vandens tyrimų atlikimu;
·         parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms metinę geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą;
·         parengiame ir pateikiame metinę ataskaitą Geologijos tarnybai apie išgaunamus gamtos išteklius;
·         apskaičiuojame ir užpildome mokesčių už valstybinius gamtos išteklius deklaraciją;
·         rengiame kitus dokumentus, susijusius su gamtos išteklių eksploatavimu.

Aplinkos oras:

·         organizuojame aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos atlikimą;
·         rūpinamės oro taršos šaltinių laboratorinės kontrolės vykdymu (laboratorijų paieška, mėginių pristatymas į laboratorijas);
·         parengiame Aplinkos oro apsaugos metines ataskaitas;
·         apskaičiuojame mokesčius už taršą (į orą) iš stacionarių taršos šaltinių, užpildome mokesčių deklaraciją;
·         teikiame fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų bei įrangos ataskaitas;
·         parengiame tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos formas;
·         teikiame informaciją registracijai Tirpiklius naudojančių įmonių registre.

Paviršinės bei gamybinės/buitinės nuotekos:

·         rengiame teršalų ir nuotekų apskaitą;
·         parengiame Nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitas;
·         informuojame apie tinkamą nuotekų valymo įrenginių eksploataciją, pildome eksploatacijos žurnalus;
·        apskaičiuojame bei užpildome mokesčių už taršą (į vandenį) iš stacionarių taršos šaltinių deklaraciją.

Aplinkos monitoringas:

·         parengiame ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą (išskyrus požeminio vandens dalį);
·         prižiūrime aplinkos monitoringo vykdymą (laboratorijų paieška, mėginių pristatymas į laboratorijas);
·         parengiame ir pateikiame atitinkamoms institucijoms metines bei ketvirtines aplinkos monitoringo ataskaitas (išskyrus kas 5 metus teikiamą požeminio vandens monitoringo ataskaitą);
·        organizuojame ir pasirūpiname požeminio vandens monitoringo programos sudarymu bei ataskaitų teikimu atitinkamoms institucijoms.

Aplinkosaugos vadybos sistema pagal ISO 14001 standartą:

·         parengiame ir koreguojame procedūras, susijusias su aplinkosaugos aspektais, teisiniais reikalavimais ir kitas;
·         sudarome įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su įmonės veikla aplinkosaugine prasme, sąrašą, sekame pakeitimus, parengiame pakeitimų komentarus;
·         sudarome aplinkosaugos aspektų sąrašą, nustatome reikšmingus aspektus;
·         parengiame aplinkosaugos aspektų monitoringo ataskaitas pagal nusistatytą periodiškumą;
·         dalyvaujame ISO vidaus ir išorės auditų patikrinimuose;
·         teikiame kitas paslaugas, susijusias su standartu pagal įmonės poreikius.

Triukšmas:

·         dirbame su oro uostų triukšmo kontrolės sistemomis;
·         teikiame metines triukšmo rodiklių ataskaitas atitinkamoms institucijoms;
·         bendradarbiaujame prižiūrint triukšmo kontrolės sistemų technines bei programines įrangas;
·         bendradarbiaujame braižant triukšmo kontūrų žemėlapius.

Mokesčiai, statistinės ataskaitos:

·         pildome mokesčių už taršą iš stacionarių bei mobilių taršos šaltinių deklaracijas;
·         pildome mokesčių už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas;
·         pildome mokesčių už taršą pakuotės atliekomis deklaracijas;
·         pildome mokesčių už taršą apmokestinamų gaminių atliekomis deklaracijas;
·         teikiame statistines ataskaitas Statistikos departamentui (įmonės išlaidų aplinkos apsaugai.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt