Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

ŽURNALAI

 

Įmonės veiklos organizavimas

1 Atestacijos pažymėjimas
2 Darbo pažymėjimas
3 Dėkliukas pažymėjimamas
4 Asmens kortelė A4
5 Asmens medicininė knygelė (Apsk. F. 048/a)
6 Informacinių siunčiamų dokumentų registracijos žurnalas
7 Gautų dokumentų registracijos žurnalas
8 Vidaus dokumentų registravimo žurnalas
9 Įsakymų registravimo žurnalas
10 Darbo sutarčių registracijos žurnalas (plonas)
11 Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas
12 Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas
13 Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas
 
 

Darbų sauga

14
Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas
15
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
16
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
17
Instruktavimų registravimo žurnalas
18
Moksleivių nelaimingų atsitikimų žurnalas
19
Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas
20
Incidentų darbe registravimo žurnalas
21
Darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė
22
Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių registravimo žurnalas
23
AAP išdavimo-grąžinimo žiniaraštis
24
Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių identifikavimo kortelė (žurnalas)
25
Saugaus darbo eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registravimo, nurodymų žurnalas
26
Darbuotojų, veikiamų asbesto, apskaitos žurnalas
27
Incidentų, eismo įvykių, į kuriuos pateko įmonės transportas, kelių eismo taisyklių pažeidimų registras
28 
Darbuotojų blaivumo patikros žurnalas
29
Transporto priemones vairuojančių darbuotojų blaivumo patikra
30
Darbuotojų, supažindintų su įrenginių naudojimosi instrukcijomis registravimo žurnalas
31
Darbuotojų, supažindintų su saugos ir sveikatos ženklais, priešgaisrinės saugos ženklais ir evakuaciniu planu registravimo žurnalas 
32
Darbuotojų, supažindintų su saugos duomenų lapais registravimo žurnalas
33
Darbuotojų, supažindintų su profesinės rizikos vertinimu ir profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planu registravimo žurnalas
34
Darbuotojo profesinės apšvitos dozių pasas
35
Profesinių ligų tyrimo dokumentų registravimo žurnalas

 

Gaisrinė sauga

36 Gaisrinės saugos instruktažų reg. žurnalas
37 Gaisrinės automatikos įrenginius aptarnaujančio personalo žinių patikrinimo žurnalas
38 Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas
39 Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas
40 Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalas
41 Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą registracijos žurnalas
42 Ugnies darbų registracijos žurnalas
43 Gaisrinės signalizacijos įrenginių darbo patikros apskaitos žurnalas

 

Energetikos priežiūra, elektrosauga, dujos, šiluma

44 Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas
45 Elektros saugos priemonių registravimo žurnalas
46 Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas
47 Elektros įrankių, jų pagalbinių įrenginių apskaitos, bandymo, tikrinimų ir apžiūrų žurnalas
48 Veikiančių elektros įrengimų rejestras
49 Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas
50 Specialių leidimų (paskyrų ir leidimų) darbams atlikti išdavimo apskaitos žurnalas
51 Operatyvinis žurnalas
52 Operatyvinis žurnalas (Katilinės personalui)
53 Defektų žurnalas
54 Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių defektų ir sutrikimų žurnalas
55 Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas
56 Pamainų budėtojų registravimo žurnalas
57 Kietuoju kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas
58 Skystuoju kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas
59 Dujiniu kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas
60 Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas
61 Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas
62 Išdavimo ir grąžinimo žurnalas

 

Civilinė sauga

63 Įvadinių (bendrų) civilinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas
64 Darbuotojų civilinės saugos mokymo apskaitos žurnalas
65 Ekstremalių įvykių registravimo žurnalas

 

Aplinkos apsauga

66 Stacionarių taršos šaltinių charakteristikų registracijos žurnalas (forma PA-1)
67 Oro teršalų valymo įrenginių veikimo laiko registravimo žurnalas (forma PA-2)
68 Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalas
69 Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas

 

Technikos priežiūra

70 Krano techninio aptarnavimo žurnalas
71 Strėlinio savaeigio krano eksplotavimo žurnalas
72 Kranų remonto žurnalas
73 Raktų išdavimo (dirbant kranais) registracijos žurnalas
74 Pastolių ir paklotų apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas
75 Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas
76 Kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas
77 Lifto apžiūrų žurnalas
78 Techninio įrenginio pasas (naftos ir jos produktų saugojimo metaliniai rezervuarai)
79 Techninio įrenginio pasas (garo (vandens šildymo) katilas)
80 Techninio įrenginio pasas (kėlimo įrenginiai)
81 Techninio įrenginio pasas (technikos priežiūros tarnyboje neregistruojami kėlimo įrenginiai)
82 Techninio įrenginio pasas (technologinis vamzdynas)
83 Techninio įrenginio pasas (žemo slėgio katilas)
84 Techninio įrenginio pasas(atrakcionas
85 Techninio įrenginio pasas (karšto vandens vamzdynas)
86 Techninio įrenginio pasas (slėginiai indai)
87 Techninio įrenginio pasas (liftai)
88 Techninio įrenginio pasas (dujinis įrenginys)

 

Statyba

89 Statybos darbų žurnalas
90 Bendrųjų statybos darbų vykdymo žurnalas
91 Paslėptų darbų patikrnimo aktai (F-24, F-25 pr.)
92 Statinio techninės priežiūros žurnalas
93 Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas

 

Norminė literatūra

 1 Elektriniai matavimai (paskaitų konspektas
 2 Saugos ir sveikatos ženklai
 3 Darbuotojų, dirb.potenc.sprogioje aplinkoje saugos nuostatai
 4 Darbuotojų, eksplotuojančių elektros ir šilumos įrenginių, priešavarinių treniruočių taisyklės
 5 Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės
 6 Aukštos įtampos įrenginiai (žinynas)
 7 Saugos ir sv.apsaug.ženklų naudojimo darbov.nuost.
 8 Slėginių indų naudojimo taisyklės
 9 LR darbo kodeksas
 10 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00
 11 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
 12 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
 13 Krovinių rankomis tvarkymas ir ergonominių rizikos veiksnių tyrimas
 14 Darbuot. aprūp. apsaugos priemonėmis nuostatai
 15 El.energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės
 16 Elektros įr.bandymo normos ir apimtys (stora, kietais viršeliais)
 17 Šilumos energ.ir šilumnešio kiekio apsk.taisyklės
 18 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės
 19 Elektros įrenginių įrengimo taisyklės
 20 Saugos taisyklės eksplotuojant el. įr.(plona), 2010 m.
 21 Energ.ob. ir įreng. statančių ir eksp.darb.at.nuos
 22 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 2013 m.
 23 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės
 24 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
25 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
26 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklė, 2012 m.
27 Skirstyklų ir pastočių el.įreng.įrengimo taisyklės
28 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Pakeitimų komentarai
29 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės
30 Elektros tinklų naudojimo taisyklės, 2012 m.
31 Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės 2012 m.
32 Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės
33 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2013 m.


KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt