Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS ŪKIO SUBJEKTUOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE

Civilinės saugos pratybos organizuojamos remiantis „Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu", patvirtintu LR Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 bei „Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinėmis rekomendacijomis", patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-225:

9. Pratybos organizuojamos šiuo periodiškumu:
9.3. ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų pratybos:
9.3.1. funkcinės pratybos – ne rečiau kaip kas dveji metai;
9.3.2. stalo pratybos – ne rečiau kaip vieną kartą per metus, išskyrus tuos metus, kai rengiamos funkcinės pratybos.

Stalo pratybose dalyvauja institucijų atstovai, priimantys sprendimus. Jų metu aptariamos naujos su reagavimu ar padarinių šalinimu susijusios problemos, reagavimo koncepcijos, sąveika,  reaguojančių į ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tarnybų, institucijų savitarpio supratimas, derinami ekstremaliųjų situacijų valdymo, sąveikos planai. Stalo pratybos vyksta ne imituojamo įvykio vietoje, o posėdžių, konferencijų salės, ekstremalių situacijų komisijų, operacijų centrų patalpose. Jų metu nereikia bandyti jokių reagavimo ar komunikavimo veiksmų. Stalo pratybų esmė – pasiekti susitarimų ir suderinti būsimus reagavimo veiksmus institucijos viduje arba su kitomis institucijomis.

Pratybos organizavimo etapai yra:
1. pratybų planavimas;
2. pasirengimas pratyboms;
3. pratybų eiga;
4. pratybų įvertinimas.

Pirmiausia rengiantis pratyboms priimamas civilinės saugos sistemos subjekto, organizuojančio pratybas, vadovo įsakymas „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo". Ruošiamas pratybų planas, pratybų sąlygos, organizaciniai nurodymai dalyviams. Pratybos prasideda pratybų vadovui paskelbus pratybų pradžią. Pratybų koordinatoriai perduoda dalyviams pratybų sąlygas (pradiniai duomenys, papildomi duomenys, papildomi įvykiai), pagal kurias reaguojama. Pratybų pabaigą skelbia pratybų vadovas. Stalo pratybos vyksta seminaro arba diskusijų forma: 1.  seminaro forma rekomenduojama rengiant valstybės ir savivaldybės lygio pratybas, kai sprendžiamos su daugeliu organizacijų susijusios problemos, planuojama sutelkti daug dalyvių ir nagrinėjamu klausimu siekiama išklausyti kiekvieno dalyvio nuomonę. Dalyviams iš anksto pateikiama bendra pratybų situacija ar sąlygos, o pratybų metu dalyviai pristato pranešimus per pratybas nagrinėjamais klausimais. Vėliau pranešimus rašytine forma dalyviai perduoda pratybų vadovui ar koordinatoriui; 2. diskusijų forma gali būti  naudojama visų lygių stalo pratyboms. Ji rekomenduojama nagrinėjant problemas, susijusias su keliomis organizacijomis, arba  vienoje organizacijoje, kai reikia detaliai išnagrinėti ne daug, bet vieną ar keletą problemų. Diskusija vyksta, kai pratybų situacija ar sąlygos pateikiamos atskiriems dalyviams ar visai grupei. Pratybų metu priimtus sprendimus dalyviai sutartu būdu pristato pratybų vadovui. Pasibaigus pratyboms, pratybų vadovas nedelsdamas organizuoja pratybų aptarimą, kuriame turėtų dalyvauti pratybų organizatoriai, dalyviai, vertintojai, stebėtojai. Aptarimui vadovauja pratybų vadovas. Aptarimo  tikslas – sužinoti pirmuosius dalyvių įspūdžius apie pratybas, iškilusias problemas, pratybų naudą. Išsakytos dalyvių mintys gali būti panaudotos rengiant pratybų ataskaitą.

Vykdant pratybas diskusiją forma  būtina parengti: 
- Įsakymas „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo";
- Organizaciniai nurodymai;
- Stalo pratybų vertinimo anketa;
-  Pratybų ataskaita Esant poreikiui rengiama: Pratybų sąlygos, Pratybų taisyklės.  

Pasibaigus pratyboms vertintojai turi surašyti vertinimo išvadas ir pateikti jas asmeniui, atsakingam už vertinimą. Asmuo, atsakingas už vertinimą, vadovaudamasis vertinimo išvadomis, rengia vertinimo ataskaitą ir pateikia ją pratybų vadovui. Pratybų vadovas, vadovaudamasis vertinimo ataskaita, pateiktomis pratybų vertinimo anketomis ir savo pastebėjimais, atlieka galutinį pratybų vertinimą ir išvadas įrašo į pratybų ataskaitą. 

Funkcinės pratybos skirtos įvertinti, tobulinti ir mokytis vykdyti konkrečias funkcijas ar procedūras, numatytas ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose (pav. evakavimas, žmonių paieška ir gelbėjimas, karantino režimo įvedimas, riaušių valdymas, cheminių medžiagų surinkimas, informacijos valdymas ir pan.).  Funkcinėse pratybose dažniausiai dalyvauja viena ar keletas institucijų, atliekančios pratybose išbandomas funkcijas ar procedūras. Funkcinės pratybos gali vykti patalpose ar imituojamo įvykio vietoje. Tai priklauso nuo pratybų tikslo ir tikrinamų procedūrų.

Pratybos yra organizuojamos siekiant gerinti pratybose dalyvaujančių institucijų pasirengimą reaguoti į gresiantį ar susidariusį įvykį, ekstremaliąją situaciją bei:
-  įvertinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų veiksmingumą,
-  peržiūrėti reagavimo į ekstremaliąją situaciją strategiją, įvertinti reagavimo procedūras,
-  išsiaiškinti ar pakanka pajėgų bei materialinių išteklių,
-  patikrinti specialistų pasirengimo lygį. 
 
1. Kaip yra vykdomos funkcinės pratybos?
2. Kas vykdoma funkcinių pratybų metu?
3. Kokia funkcinių pratybų eiga?

Civilinės saugos funkcinės pratybos rengiamos remiantis "Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu" ir "Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinės rekomendacijas".

Pratybos organizavimo etapai yra:
1. pratybų planavimas;
2. pasirengimas pratyboms;
3. pratybų eiga;
4. pratybų įvertinimas.

Pirmiausia rengiantis pratyboms priimamas civilinės saugos sistemos subjekto, organizuojančio pratybas, vadovo įsakymas „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo". Ruošiamas pratybų planas, pratybų sąlygos, organizaciniai nurodymai dalyviams, imitacinės priemonės (jeigu reikia). Pratybos prasideda pratybų vadovui paskelbus pratybų pradžią. Pratybų koordinatoriai perduoda dalyviams pratybų sąlygas (pradiniai duomenys, papildomi duomenys, papildomi įvykiai), pagal kurias reaguojama. Pratybų pabaigą skelbia pratybų vadovas. Pasibaigus pratyboms vertintojai turi surašyti vertinimo išvadas ir pateikti jas asmeniui, atsakingam už vertinimą. Asmuo, atsakingas už vertinimą, vadovaudamasis vertinimo išvadomis, rengia vertinimo ataskaitą ir pateikia ją pratybų vadovui. Pratybų vadovas, vadovaudamasis vertinimo ataskaita, pateiktomis pratybų vertinimo anketomis ir savo pastebėjimais, atlieka galutinį pratybų vertinimą ir išvadas įrašo į pratybų ataskaitą.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt